PSYKOLOG HENRIK RIEKELES VIK

Avtalespesialist i Grunerløkka og Gamle Oslo bydel

OM MEG


Henrik Riekeles Vik

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo 2003. Jeg har vært spesialist i klinisk psykogi siden 2009, og har hatt avtalehjemmel med Helse Sør-Øst siden 2018.

Jeg er utdannet innen kognitiv terapi og skjematerapi. Min praksis vil være orientert rundt disse behandlingsformene, i tillegg til aksept – og forpliktelsesterapi.

Jeg har ellers jobbet i spesialisthelsetjenesten fra 2003 til 2017. Både i poliklinikk og døgnenhet. Jeg har erfaring fra psykisk helsevern og rusbehandling.

 

 

PRAKSIS


Individualterapi

 

Min praksis vil være orientert rundt gruppeterapi og korttids psykoterapi.

Et typisk korttids psykoterapeutisk forløp regnes i denne sammenheng å strekke seg fra 10 – 40 timer. 

Jeg jobber hovedsakelig etter kognitiv terapeutiske, skjematerapeutiske eller aksept – og forpliktelses terapeutiske  prinsipper,

Min behandlinsgsfilosofi går ut på at innsikt ikke er tilstrekkelig. Det er vel så viktig å utfordre uhensiktsmessige tankemønstre og holdninger. I tillegg vil det vektlegges atferdsendringer.

Du som pasient vil bli utfordret på hva du selv konkret er villig til å gjøre av atferdsendring for å skape deg et bedre liv.

Behandlingen vil være basert på et aktivt samarbeid hvor hjemmeoppgaver inngår. 

 

Gruppeterapi

Gruppe for deg med sosial angst 

Du som ønsker plass i denne må ha sosial fobi / sosial angst som hovedutfordring. Gruppen omhandler teori og praksis som er knyttet til kogntiv terapi, hvor fokus på negative tanker og holdninger, unnvikelse og sikringsatferd er i fokus. I tillegg fokus på skam og og det å stå ærlig fram med seg selv overfor andre. Det er fokus på praktisk øvelse i gruppen.

Det er 8 plasser i denne gruppen. Det er for tiden 2 ledige plasser i gruppen. Den går på torsdager fra kl. 14.30. 

Henvisning kan sendes av lege eller psykolog, fortrinnsvis elektronisk. Ta kontakt for andre spørsmål.

 

Gruppe for deg med relasjonelle vansker.

 

Du som ønsker plass her opplever vanskeligheter relasjonelt. Du kan ha problemer med tillit, åpenhet, unngå nærhet, forpliktelser overfor andre. Du kjenner problemer med å knytte deg til andre på en trygg måte. 

Formålet er å bli kjent med egne sårbare sider som typisk viser seg i relasjoner og få et tryggere forhold til disse. Samtidig bli bevisst hvordan uhensiktsmessig atferd ofte kommer i veien for å tørre å vise sårbarhet. Mange uhensiktsmessige mønstre er etablert i barndommen som resultat av udekkede emosjonelle behov, og disse spiller seg ut og gjentar seg i voksen alder. 

Dette er en gruppe som går ukentlig, torsdag formiddag fra kl. 10.00. Du må kunne forplikte deg til minimum 6 mnd.  

Henvisning kan sendes av lege eller psykolog, fortrinnsvis elektronisk. Ta kontakt for andre spørsmål. 

 

VENTELISTER OG HENVISNING


Henvisninger

Henvisninger sendes fortrinnsvis elektronisk. Alternativt sendes henvisninger per brev til:

Psykolog Henrik Riekeles Vik, Ekebergveien 1, 0192 Oslo.

Henvisninger kan sendes av lege eller psykolog.

Henvisninger vil bli vurdert innen 14 dager fra de er mottatt. De vurderes opp mot prioriteringsveilederen i psykisk helsevern og kapasitet.

Svar sendes til pasient og henviser.

 

Ventetid

Oppdatert 11.05.22: 

Det er per i dag rundt 25 ukers ventetid for individuelle behandlingsforløp. 

 

 

RAMMER


Avtaler og lovverk

Avtalespesialister må forholde seg til prioriteringsveilederen i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder ved tilbud om behandling og organisering av ventelister.

Pasienter må henvises av lege eller psykolog.

Vår praksis er ellers hjemlet i følgende lovverk:

Pasientrettighetsloven

Psykisk helsevernloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Helsepersonelloven 

 

Betaling

Pasienter må betale egenandeler etter fastsatte takster. Det er ulike egenandeler på ulike tjenester. Den vanligste egenandelen er for behandling, som for tiden er kr. 375,- per gang.

Betaling gjøres med kortterminal etter hver time.

Avbestilling

Avbestilling må skje senest 48 timer før oppsatt time. Skjer avbestillinger mindre enn 48 timer før oppsatt time, vil det vil bli fakturert et gebyr på kr. 600,- uansett grunn. Det samme gjelder ved ikke møtt.

Ved uteblivelse fra timer, uten beskjed, vil behandlingen kunne bli avsluttet og epikrise sendt til henviser og fastlege.

KONTAKT


10 + 12 =

Oslo Hospital, Ekebergveien 1, 0192 Oslo

+47 940 93 605 (kl. 12 - 12.45)

kontakt@riekelesvik.no